مقایسه سایت ساز 1.8 و 1.7
خلاصه وضعیت سایتنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. تعداد صفحات سایتyesno
 2. تعداد مدیران سایتyesno
 3. نظرات تایید نشدهyesno
 4. IP آخرین ورودyesno
 5. تعداد محتوای زمان دارyesno
 6. نمایش تعداد گروههای کاربریyesno
 7. نمایش وضعیت قابلیت ارسال ایمیلyesno
 8. آمار گروههای غیرفعالyesno
 9. آمار تعداد کاربران سایتyesno
 10. نمایش وضعیت قابلیت ارسال پیامکyesno
 11. گزارش اعتبار ارسال پیامکyesno
 12. آمار کاربران غیر فعالyesno
 13. نمایش تعداد مدیران و به روز رسانی هاyesno
 14. آمار کاربران تایید نشده در سایتyesno
بخشهای كلینگارش 1.8نگارش 1.7
 1. سطح دسترسی به صفحات برای کاربران مختلفyesyes1
 2. سطح دسترسی به منو ها برای کاربران مختلفyesyes1
 3. سطح دسترسی به بخشهای سایتyesyes1
 4. دسترسی دادن به قسمتی از مدیریت به گروه خاصyesyes1
 5. نقشه سایت بر اساس دسترسی شما نمایان می گرددyesyes1
 6. ایجاد گروههای کاربری متعددyesyes1
 7. تعیین گروههای کاربری هر شخصyesyes1
 8. اعمال دسترسی هم زمان بروی چند بخشyesno
 9. امکان جستجو بر روی بخش هاyesno
 10. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 11. حذف گروهیyesno
 12. ایجاد بخش ها به صورت تو در توyesno
 13. قرار دادن عکس برای هر بخشyesno
 14. پرش به صفحات هر بخشyesno
 15. نمایش تعداد بخش هاyesno
 16. قابلیت pagingyesno
 17. نمایش تعداد صفحه هر بخشyesno
 18. امکان تایین قالب اختصاصی به ازای هر بخش و زیر بخش بطور جداگانهyesno
 19. قابلیت تعریف کلمات کلیدی و توضیحات اضافی بصورت کلی برای هر بخش و زیر بخشyesno
 20. قابلیت مدیریت نمودن نحوه نمایش بخش در نقشه سایتyesno
 21. امکان تعریف الگوی نمایش مسیر هر بخش بطور جداگانهyesno
 22. قابلیت تنظیم وضعیت نمایش کنترلهای صفحات در هر بخشyesno
صفحات سایتنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. مشخص کردن کلمات کلیدی برای موتورهای جستجو در هر صفحهyesyes1
 2. درج توضیحات برای هر صفحهyesyes1
 3. تنظیم کنترلهای هر صفحه به صورت اختصاصیyesyes1
 4. تنظیم تیتر ابتدائی برای هر صفحهyesyes1
 5. تنظیم تیتر انتهائی برای هر صفحهyesyes1
 6. ایجاد هم زمان صفحه در تمامی زبانهاyesyes1
 7. تعیین آدرس صفحه به صورت دلخواه ( سازگازی با SSL، دریافت رتبه در موتورهای جستجو)yesyes1
 8. تعیین گروههای دسترسی برای هر صفحهyesyes1
 9. نمایش بازدید هر صفحهyesyes1
 10. امکان بازشماری شمارنده هر صفحه و بخشyesyes1
 11. امکان فعال یا غیر فعال کردن صفحه در نقشه سایتyesyes1
 12. امکان جابجائی صفحات در نقشه سایتyesyes1
 13. امکان دیدن پیش نمایش صفحه از طریق بخش مدیریتyesyes1
 14. امکان جابجائی صفحه در بخشهاyesyes1
 15. امکان تائید هر مطلب صفحه به صورت مجزاyesyes1
 16. امکان جابجائی مطالب به صورت جداگانه و گروهیyesyes1
 17. امکان کپی کردن مطالب یک صفحه به صورت جداگانه و گروهیyesyes1
 18. امکان تعیین دسترسی برای هر مطلب به صورت جداگانهyesyes1
 19. تنظیم نمایش مطلب در زمان خاصyesyes1
 20. نمایش مطلب به صورت دوره ای (سال ، ماه ، روز)yesyes1
 21. نمایش مطلب به صورت بازه زمانیyesyes1
 22. تعیین فعال یا غیر فعال بودن یک صفحه در زبانهای مختلفyesyes1
 23. نمایش مسیر صفحهyesyes1
 24. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 25. حذف گروهیyesno
 26. قابلیت pagingyesno
 27. امکان جستجو بر روی محتویاتyesno
 28. امکان جابجائی محتویات در به صورت گروهیyesno
 29. اعمال دسترسی هم زمان بروی چند مطلبyesno
 30. افرودن مطلب از نوع اتصال به محتواyesno
 31. افرودن مطلب از نوع ردیفyesno
 32. فیلتر بر اساس نوع محتواyesno
 33. فیلتر بر اساس وضعیت محتواyesno
 34. فیلتر بر اساس وضعیت زمان بندیyesno
 35. اعمال زمان بندی به صورت گروهیyesno
 36. ایجاد RSSyesno
 37. امکان ایجاد RSS به صورت دلخواهyesno
محتوای صفحاتنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. تنظیم اولویت مطالب در صفحهyesyes1
 2. مطلب بندی هر صفحهyesyes1
 3. تعداد بی نهایت مطلب در صفحهyesyes1
 4. امکان کپی کردن هر مطلب در یک صفحه دیگرyesyes1
 5. امکان جابجائی هر مطلب در یک صفحهyesyes1
 6. آرشیو کردن هر مطلب به صورت جداگانهyesyes1
 7. فعال و غیر فعال کردن هر مطلب صفحهyesyes1
 8. ایجاد قالب اولیه برای هر مطلبyesyes1
 9. تعیین نام مجزا برای هر مطلبyesyes1
 10. امکان درج نظرات برای هر مطلبyesyes1
 11. تولید پیوند پویای صفحاتyesyes1
 12. متن هر مطلب می تواند ساده یا HTML و یا RSS باشدyesyes1
 13. اضافه کردن کدهای Javascriptyesyes1
 14. بهره گیری از (Editor) ویرایشگر پیشرفته برای ورود و ویرایش مطالبyesyes1
 15. افزودن مطلب در کنترل های کناری به صورت نامحدودyesyes1
 16. تغییر مکان در کنترل های کناریyesyes1
 17. تغییر مکان مطالب کنترل های کناری (از چپ به راست و بلعکس)yesyes1
 18. تعیین اولویت در کنترل های کناریyesyes1
 19. امکان افزودن RSS در مطالب کناریyesyes1
 20. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 21. حذف گروهیyesno
 22. قابلیت pagingyesno
 23. امکان جستجو بر روی محتویاتyesno
 24. امکان جابجائی محتویات در به صورت گروهیyesno
 25. اعمال دسترسی هم زمان بروی چند مطلبyesno
 26. افزودن مطلب از نوع اتصال به محتواyesno
 27. افرودن مطلب از نوع ردیفyesno
 28. فیلتر بر اساس نوع محتواyesno
 29. فیلتر بر اساس وضعیت محتواyesno
 30. فیلتر بر اساس وضعیت زمان بندیyesno
 31. اعمال زمان بندی به صورت گروهیyesno
 32. ایجاد RSSyesno
 33. امکان ایجاد RSS به صورت دلخواهyesno
 34. قابلیت درج و مدیریت مطالب بصورت چند مرحله ایyesno
 35. امکان اعمال تنظیمات بر روی چندید مطلب جداگانه بصورت یکجاyesno
 36. قابلیت تعریف تعداد ستونهای محتویاتی در یک سطرyesno
 37. امکان تعیین الگوی نمایش محتویات برای هر سطر و ستونyesno
 38. امکان تعریف نامحدود کلاس برای ستون های تعریف شدهyesno
 39. قابلیت انتقال و یا کپی نمودن ستون ها در یک صفحه دیگرyesno
 40. امکان اصلاح کدهای محتویات بصورت اتوماتیکyesno
مطالب کنارینگارش 1.8نگارش 1.7
 1. تنظیم محتویات کناری هر صفحه سایت از طریق ویرایشگر Htmlyesyes1
 2. درج پیوند Rss به صورت یک محتوا و تعیین الگوی نمایش مطالب آنyesyes1
 3. اتصال به محتوای یک صفحه جهت نمایش آخرین تغییر آن محتواyesno
 4. امکان کپی و یا انتقال یک محتوا به یک طرف دیگر و یا یک صفحه دیگرyesno
 5. امکان کپی تمامی محتواهای کناری یک صفحه به یک صفحه دیگرyesno
 6. امکان تعیین اولویت نمایش محتویات کناری در صفحه به صورت drag & dropyesno
 7. امکان تعیین زمان نمایش هر محتوا به صورت محدوده تاریخ و یا دوره ایyesno
 8. امکان تعیین دسترسی نمایش محتوا برای گروه های کاری متفاوتyesno
 9. امکان فیلتر نمودن محتویات سایت جهت کار بر روی گروه خاصی از محتویاتyesno
 10. امکان جستجو در محتویات کناری سایتyesno
 11. امکان استفاده از محتویات با کمک الگوهای مختلف نمایشیyesno
تایید محتویاتنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. امکان ملاحظه و تایید محتویات وارد شده توسط به روز رسان های سایتyesyes1
 2. امکان تغییر و ویرایش یک محتوا قبل از تاییدyesyes1
 3. امکان جستجو در بین محتویات تایید نشدهyesno
 4. قابلیت فیلتر نمودن براساس تمامی بخش ها و یا هر بخش بطور جداگانهyesno
تایید نظراتنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. امکان ملاحظه و تایید نظرات وارد شده توسط بازدید کنند گان سایتyesyes1
 2. امکان تغییر و ویرایش یک نظر قبل از تاییدyesyes1
 3. امکان جستجو در بین نظرات تایید نشدهyesno
 4. قابلیت فیلتر نمودن براساس تمامی بخش ها و یا هر بخش بطور جداگانهyesno
منوی Htmlنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. ساخت منو به صورت نامحدودyesyes1
 2. تولید پیوند صفحات به صورت پویاyesno
 3. تعیین آیکون برای گزینه های منو جهت نمایش به همراه عنوانyesno
 4. تعیین دسترسی منوها و زیرمنوها جهت نمایش برای گروه های مختلف کاربرانyesno
 5. تعیین اولویت منوها و زیر منوها به صورت drag & dropyesno
 6. امکان جستجو در منوهاyesno
 7. اولویت نمایش منو ها و زیر منو ها و تعیید گروه های دسترسی به هر منوyesno
 8. تعیین نام و مسیر منو به صورت دلخواه یا انتخاب آن از طریق پیوند پویاyesno
 9. قابلیت اصلاح محتویات منو بصورت اتوماتیکyesno
 10. امکان جابجایی منوها بصورت هوشمندyesno
منوی اصلینگارش 1.8نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف منوهاyesyes1
 2. ایجاد، ویرایش و حذف زیر منوهاyesyes1
 3. ساختن منو و زیر منو به صورت نا محدود و تو در توyesyes1
 4. تعیین گروههای دسترسی به هر منوyesyes1
 5. تعیین اولویت نمایش منوها و زیر منوهاyesyes1
 6. اصلاح خودکار منوهاyesyes1
 7. تعیین نام و مسیر منو به صورت دلخواهyesyes1
 8. تعیین مسیر منو از طریق پیوند پویاyesyes1
 9. تعیین منوهای هر ماژول به صورت جداگانهyesyes1
 10. اعمال دسترسی هم زمان بروی چند منوyesno
 11. قرار دادن تصویر برای هر منوyesno
 12. امکان جستجو در منو هاyesno
 13. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 14. قابلیت pagingyesno
منوی متنینگارش 1.8نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف منوی متنیyesyes1
 2. تعیین اولویت نمایشyesyes1
 3. تعیین مسیر به صورت دستی و پویاyesyes1
 4. تعیین مقصد پیوند (به صورت همین پنجره، پنجره جدید، پنجره قبلی، پنجره بالاتر)yesyes1
 5. تعیین پیوندهای خاص برای هر ماژول و هر بخش به صورت جداگانهyesyes1
 6. قرار دادن تصویر برای هر منوyesno
 7. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 8. امکان جستجو در منوی متنیyesno
 9. امکان اعمال دسترسیyesno
 10. قابلیت pagingyesno
منوی متنی کوچکنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. تعیین آدرس مقصدyesyes1
 2. تعیین نحوه باز شدن یک صفحه بصورت (همین پنجره و پنجره جدید و ...)yesyes1
 3. تعیین نمایش برای همه بینندگانyesyes1
 4. تعیین نمایش برای کاربران سایتyesyes1
 5. تعیین اولویت در منو هاyesyes1
 6. قرار دادن تصویر برای هر منوyesno
 7. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 8. امکان جستجو در منوی متنی کوچکyesno
 9. امکان تغییر منوی متنی کوچکyesno
 10. امکان اعمال دسترسیyesno
 11. قابلیت pagingyesno
بخش تازه هانگارش 1.8نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف اخبارyesyes1
 2. تعیین اولویت نمایش اخبارyesyes1
 3. نمایش مطالب به صورت متن ساده یا HTMLyesyes1
 4. افزودن کدهای Javascript به اخبارyesyes1
 5. بهره گیری از ویرایشگر پیشرفتهyesyes1
 6. تعویض نمایش اخبار به صورت خودکار بر حسب زمانyesyes1
 7. اخبار در هر بخش و هر ماژول متفاوت استyesyes1
 8. تعیین اولویت در تازه هاyesyes1
 9. افزودن RSS در تازه هاyesyes1
 10. قابلیت تنظیم الگوی نمایش اخبارyesno
 11. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 12. امکان جستجو در منوی متنی کوچکyesno
 13. امکان اعمال دسترسیyesno
 14. قابلیت pagingyesno
 15. قابلیت اتصال به محتویات یک خبرyesno
 16. قابلیت اتصال به محتویات مطالب درج شده در سایتyesno
 17. امکان زمانبندی مطالب درج شده در بخش تازه هاyesno
بخش پیوندهانگارش 1.8نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف پیوندهاyesyes1
 2. تعیین اولویت نمایش پیوندyesyes1
 3. تعیین عنوان و مسیر آدرس پیوندهاyesyes1
 4. ایجاد مسیر پیوند از صفحات سایت به صورت پویاyesyes1
 5. پیوندها در هر بخش و در هر ماژول می تواند متفاوت باشدyesyes1
 6. تعیین مقصد پیوند به صورت (همین پنجره، پنجره جدید، پنجره قبلی و بالاترین پنجره)yesyes1
 7. امکان درج پیوند بصورت موضوعی براساس یک بخش خاصyesno
 8. قابلیت درج پیوند بصورت Rssyesno
 9. امکان تعریف الگوهای مختلف فرمت بندی بصورت کدyesno
 10. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 11. امکان جستجو در منوی متنی کوچکyesno
 12. امکان اعمال دسترسیyesno
 13. قابلیت pagingyesno
 14. افزودن پیوند موضوعیyesno
 15. افزودن RSSyesno
 16. افزودن طبقه بندیyesno
 17. نحوه نمایش درختیyesno
 18. نمایش تصویر برای هر پیوندyesno
الگوی مطالبنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. افزودن الگوی مطالبyesyes1
 2. نصب الگوهای از قبل ساخته شدهyesyes1
 3. دریافت الگوهای ساخته شدهyesyes1
 4. امکان ایجاد الگو ساختار نمایش مطلبyesno
 5. امکان ایجاد الگوی نمایش چیدمان بخشyesno
 6. امکان ایجاد الگوی نمایش اخبارyesno
 7. قابلیت استفاده از پارامترهای استاندارد جهت طراحی انواع الگوyesno
 8. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 9. امکان جستجوyesno
 10. امکان اعمال دسترسیyesno
 11. قابلیت pagingyesno
 12. ایجاد فیلتر بر روی الگو هاyesno
 13. تعیین اولویتyesno
 14. کپی تصاویر در هنگام نصبyesno
بخش نظرسنجینگارش 1.8نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف سوالاتyesyes1
 2. تعییین اولویت برای سوالهاyesyes1
 3. امکان نمایش نتایج نظرات به صورت درصد به بازدیدکنندگانyesyes1
 4. تعیین حق رای تمامی بازدید کنندگان یا کاربران سایتyesyes1
 5. تعیین محدود یا نا محدود بودن زمان نظر سنجی هر سوالyesyes1
 6. تعیین زمان شروع و پایان نظر سنجیyesyes1
 7. تعیین نمایش یک نظر سنجی در تمامی سایتyesyes1
 8. تعیین فعال یا غیر فعال بودن هر سوال نظر سنجیyesyes1
 9. نمایش تعداد نظرات هر سوال نظر سنجیyesyes1
 10. ایجاد، ویرایش و حذف گزینه های هر سوال نظر سنجیyesyes1
 11. تعیین گزینه های نظر سنجی برای هر سوال به صورت دلخواه و نامحدودyesyes1
 12. نمایش تعداد رای هر گزینهyesyes1
 13. نمایش درصد رای برای هر گزینهyesyes1
 14. تعیین اولویت هر گزینهyesyes1
 15. امکان نظر سنجی در هر بخش و ماژول به صورت مجزاyesyes1
 16. نمایش انتخاب شما برای گزینه انتخاب شدهyesyes1
 17. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 18. امکان جستجوyesno
 19. امکان اعمال دسترسیyesno
 20. قابلیت pagingyesno
 21. نمایش نتیجه به صورت نمودارyesno
تبلیغات سایتنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف هر تبلیغyesyes1
 2. تعیین اولویت نمایش تبلیغyesyes1
 3. تعیین نوع تبلیغ (بزرگ، متوسط)yesyes1
 4. تعیین نحوه نمایش هر تبلیغ به صورت تعداد نمایش یا محدود به زمانyesyes1
 5. تعیین آغاز و پایان نمایش تبلیغyesyes1
 6. تعیین تعداد نمایش هر تبلیغyesyes1
 7. تعیین آدرس پیوند مقصد تبلیغyesyes1
 8. تعیین نام سفارش دهنده تبلیغyesyes1
 9. تعیین فعال یا غیر فعال بودن تبلیغyesyes1
 10. تعیین نمایش یک تبلیغ در تمامی بخشهای سایتyesyes1
 11. تعیین تبلیغ برای هر بخش و هر ماژولyesyes1
 12. اضافه کردن عکس متحرک و فلش به تبلیغyesyes1
 13. امکان پیش نمایش تبلیغyesyes1
 14. متن تبلیغات به صورت ساده یا HTMLyesyes1
 15. اضافه کردن کد Javascript به تبلیغyesyes1
 16. نمایش تعداد کلیک هر تبلیغyesyes1
 17. نمایش تعداد نمایش شده هر تبلیغ برای بازدیدکنندگانyesyes1
 18. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 19. امکان جستجوyesno
 20. امکان اعمال دسترسیyesno
 21. قابلیت pagingyesno
 22. فیلتر نوع تبلیغyesno
 23. فیلتر نحوه نمایشyesno
 24. تنظیم نحوه نمایشyesno
 25. تنظیم تعداد نمایش در صفحهyesno
 26. نحوه نمایش نامحدودyesno
 27. تکمیل ویرایشگرyesno
نمایش اسلایدنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. افزودن و ویرایش اسلایدهای مورد نظر برای هر بخش از سایتyesno
 2. امکان تعیین عنوان، توضیح، مقصد کلیک بر روی اسلاید، تصویر کوچک و تصویر واقعی اسلایدyesno
 3. تعیین صفحه اسلاید جهت محدود نمودن نمایش اسلاید در کنار اسلایدهای عمومی بخشyesno
 4. امکان فعال و غیر فعال نمودن یک اسلایدyesno
 5. امکان تعریف زمان نمایش بر حسب محدوده تاریخ و یا دوره ای برای یک اسلایدyesno
 6. امکان تعیین اولویت اسلاید ها به صورت Drag & Dropyesno
ابزارهای صفحهنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. امکان افزودن و ویرایش یک ابزار جدید در صفحهyesno
 2. امکان ویرایش ابزارهای سیستمی برای صفحه ها (چاپ، ذخیره پیوند، ارسال به دوست و ...)yesno
 3. امکان تعیین اولویت ابزارهای صفحه به صورت Drag & Dropyesno
 4. امکان تعیین Icon برای هر ابزارyesno
 5. جستجو در بین ابزارهای صفحاتyesno
گروههای كاربرینگارش 1.8نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف گروه های کاربریyesyes1
 2. تعیین عضویت پویاyesyes1
 3. تعیین دسترسی گروه به قسمتهای کنترل پنل (امنیت ماتریسی)yesyes1
 4. لغو و یا اضافه شدن امکان عضویت پویاyesyes1
 5. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 6. امکان جستجوyesno
 7. امکان اعمال دسترسیyesno
 8. قابلیت pagingyesno
 9. تعیین صفحه بعدی پس از ثبت نام و ورودyesno
 10. محدود نمودن ثبت نام گروهyesno
 11. فعال و غیرفعال کردن گروهyesno
 12. محدودیت عضویت پویا در تاریخyesno
 13. ارسال ایمیل به چند گروه انتخاب شدهyesno
 14. ارسال sms به چند گروه انتخاب شدهyesno
 15. تاریخ انقضای ثبت نام در گروهyesno
 16. ارسال ایمیل و یا sms خاص پس از ثبت نامyesno
اعضای سایتنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. نمایش کاربران بر حسب حروف الفباyesyes1
 2. نمایش کلی کاربرانyesyes1
 3. خروجی Word از اطلاعات کاربرانyesyes1
 4. خروجی Excel از اطلاعات کاربرانyesyes1
 5. تنظیم گروههای کاربری هر کاربر به صورت مجزاyesyes1
 6. نمایش مشخصات کاربرyesyes1
 7. حذف کاربرyesyes1
 8. امکان اضافه کردن کاربر از پانل مدیریتyesyes1
 9. امکان ویرایش مشخصات کاربرانyesyes1
 10. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 11. امکان جستجوyesno
 12. امکان اعمال دسترسیyesno
 13. قابلیت pagingyesno
 14. امکان نام کاربری به صورت فارسیyesno
 15. امکان رمز عبور به صورت فارسیyesno
 16. فعال و غیرفعال کردن کاربرyesno
 17. تایید براساس ایمیل و smsyesno
 18. خروجی ورد و اکسلyesno
 19. فیلتر فعال یا غیر فعال بودنyesno
 20. فیلتر جنسیتyesno
 21. فیلتر شغلyesno
 22. فیلتر کشورyesno
 23. فیلتر استانyesno
 24. فیلتر براساس تاریخyesno
 25. تولید کاربر به صورت انبوهyesno
 26. ورود کاربران از طریق فایل اکسلyesno
 27. تنظیم متن پیامک فعال سازیyesno
رویدادهانگارش 1.8نگارش 1.7
 1. ثبت کلیه فعالیتهای کاربران و مدیران و به روز رسانهای سایتyesno
 2. امکان فیلتر گزارش بر اساس تاریخ، ip، نام کاربری و یا فعالیت انجام شدهyesno
 3. امکان دریافت خروجی از گزارش فیلتر شده به صورت اکسلyesno
 4. امکان فیلتر نمودن رویداد ها در بخش پانل مدیریتyesno
 5. امکان فیتر نمودن رویداد ها در جستجوهای سایتyesno
 6. امکان فیلتر نمودن رویداد های در ماژول های سایتyesno
 7. امکان فیتر نمودن رویداد ها براساس بازدید صفحات داخلی سایتyesno
 8. امکان تعریف زمان ذخیره نمودن رویدادها در سایت براساس روزyesno
 9. امکان جستجو در تمامی رویداد هاyesno
ایمیل گروهینگارش 1.8نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف یک Emailyesyes1
 2. تعیین اولویت ارسال (اولویت معمولی، اولویت بالا، اولویت پایین)yesyes1
 3. تعیین فرمت ارسال Email (ارسال HTML، ارسال متنی)yesyes1
 4. تعیین نحوه ارسال (یک Email به ازای هر نفر، یک Email کلی، آدرس به صورت BCC)yesyes1
 5. تعیین نوع رمزگزاری (ASCII، UNIT CODE، UTF 7، UTF 8)yesyes1
 6. تعیین Email ارسال کنندهyesyes1
 7. تعیین گروه های کاربری دریافت کننده Emailyesyes1
 8. ارسال آزمایشی به آدرس خاصyesyes1
 9. ایجاد متن Email به صورت متن HTMLyesyes1
 10. اضافه کردن Javascript به Emailyesyes1
 11. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 12. امکان جستجوyesno
 13. امکان اعمال دسترسیyesno
 14. قابلیت pagingyesno
 15. تنظیمات تعداد محدودیت ایمیل در ساعتyesno
 16. ساخت لیست ایمیل و دریافت از وردyesno
 17. تاریخچه ارسال ایمیل هاyesno
 18. ارسال فایل هنگام ایمیل گروهیyesno
پیامک گروهینگارش 1.8نگارش 1.7
 1. امکان ایجاد، حذف و مدیریت پیام های جدیدyesno
 2. امکان تعریف پارامترهای مختلف جهت ارسال پیامک های گروهیyesno
 3. انجام تنظیمات کلی برای ارسال پیامکyesno
 4. امکان تنظیم تعداد پیامک های ارسالی براساس ساعتyesno
 5. فعال یا غیر فعال نمودن وضعیت ارسالyesno
 6. امکان ارسال پیامک آزمایشیyesno
 7. نمایش تعداد ارسال های واقعیyesno
 8. امکان تفکیک و انتخاب گروه های مختلف کاربری جهت ارسال پیامکyesno
 9. تعریف نوع پیامک بصورت معمولی و خبریyesno
 10. امکان جستجو در بین پیامک ایجاد شدهyesno
 11. نمایش وضعیت پیامک های ارسالی براساس گروه های مختلف کاربریyesno
 12. نمایش وضعیت پیامک های ارسالی برای هر کاربر بصورت جداگانه و کلیyesno
 13. امکان تولید گروه کاربری انبوه جهت دریافت پیامکyesno
 14. امکان اضافه نمودن بانک اطلاعاتی در گروه های مختلف جهت دریافت پیامکyesno
پشتیبانی و بازیابینگارش 1.8نگارش 1.7
 1. ایجاد و حذف فایل پشتیبانyesyes1
 2. تهیه پشتیبان از یک بخش خاصyesyes1
 3. تهیه پشتیبانی از لیست کاربران سایتyesyes1
 4. نمایش تاریخ فایل پشتیبانyesyes1
 5. نمایش حجم فایل پشتیبانyesyes1
 6. امکان دریافت فایل پشتیبانyesyes1
 7. امکان بازیابی فایل پشتیبانyesyes1
 8. امکان افزودن فایل پشتیبان از روی سیستم و دستگاه شخصیyesyes1
 9. گروه بندی جداول در هنگام گرفتن فایل پشتیبانیyesyes1
 10. پیشنهاد نام برای فایل پشتیبانیyesyes1
 11. امکان drag & drop برای جابجاییyesno
 12. امکان جستجوyesno
 13. امکان اعمال دسترسیyesno
 14. قابلیت pagingyesno
 15. تنظیمات (الگوی پشتیبانی ورود و خروج)yesno
 16. نمایش خطاهای پشتیبانیyesno
 17. ساختار جداول پشتیبانی (قابل انتخاب)yesno
 18. داخل فایل بازیابی دیده و انتخاب می شودyesno
 19. محدود نمودن پشتیبانی به زبان، ماژول و بخشyesno
 20. ایجاد الگو برای پشتیبانیyesno
مدیریت فایل هانگارش 1.8نگارش 1.7
 1. ایجاد، ویرایش و حذف شاخهyesyes1
 2. تعیین دسترسی ملاحظه شاخه هاyesyes1
 3. تعیین دسترسی ویرایش شاخه هاyesyes1
 4. ساخت زیر شاخه به صورت تودرتوyesyes1
 5. قابلیت فشورده سازی فایلها به صورت zipyesno
 6. قابلیت باز کردن فایلهای فشوردهyesno
 7. قابلیت دیدن و باز کردن قسمتی از فایل zipyesno
 8. نمایش تصاویرyesno
 9. ویرایشگر تصاویرyesno
 10. نمایش تاریخ و حجم فایل هاyesno
 11. نمایش فایلهای متنیyesno
 12. نمایش فایلهای پوسته هاyesno
 13. ویرایش فایلهای CSSyesno
 14. امکان تغییر نام انواع فایل ها و شاخه هاyesno
 15. امکان مشابه سازی از فایل ها و شاخه ها با نام جدیدyesno
زبانهای سایتنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. ویرایش متن نمایش هر زبانyesyes1
 2. تعیین سمت نمایش زبانyesyes1
 3. تعیین فعال یا غیر فعال بودن یک زبانyesyes1
 4. تعیین زبان اصلی سایتyesyes1
 5. تعیین زبان پیش فرض پانل مدیریتyesyes1
 6. اضافه شدن زبان های سایت به صورت نامحدودyesno
 7. اضافه شدن زبان توسط مدیر سایتyesno
 8. اضافه شدن زبان به صورت پرچمyesno
 9. امکان باز نمودن مقادیر هر زبان و ویرایش بصورت لحظه ایyesno
 10. امکان جستجو بر روی محتویات زبان های مختلفyesno
تنظیمات كلینگارش 1.8نگارش 1.7
 1. تعیین متن ارتباط با ما به صورت متن HTMLyesyes1
 2. اضافه کردن کد Javascript در ارتباط با ماyesyes1
 3. استفاده از ویرایشگر پیشرفته در قسمت ارتباط با ماyesyes1
 4. تعیین متن مالکیت سایتyesyes1
 5. استفاده از ویرایشگر پیشرفته در متن مالکیتyesyes1
 6. تعیین زمان تعویض خودکار مطالب تازه هاyesyes1
 7. تعیین روزهای نگهداری تاریخچه فعالیت کاربرانyesyes1
 8. تعیین پسوند و پیشوند برای عنوان همه صفحات سایتyesyes1
 9. تعیین آدرس SMTP سرورyesyes1
 10. تعیین نام کاربری و رمز عبور Emailyesyes1
 11. تعیین فعال یا غیر فعال بودن Email پس از ثبت نامyesyes1
 12. تعیین Email مدیر سایتyesyes1
 13. امکان تعیین درگاه ارسال ایمیلyesno
 14. قابلیت تنظیم شماره ارسال پیامکyesno
 15. قابلیت تعیین نام کاربری و رمز عبور سرویس ارسال پیامکyesno
 16. امکان تعریف شماره مدیر سایتyesno
 17. قابلیت تعریف الگوی ظاهری پیامکyesno
 18. امکان تعریف کلیدهای اختصاصی جهت تعریف پارامترهای مختلف جهت ارسال و مدیریت پیامهاyesno
 19. قابلیت تعریف آدرس url ارسال پیامکyesno
 20. قابلیت تعریف آدرس url دریافت میزان اعتبار پیامکyesno
 21. قابلیت تعریف آدرس url میزان اعتبار پیامکyesno
 22. امکان تعریف نوع های مختلف پیامکyesno
 23. امکان تعریف نحوه بارگذاری لینک های مختلف Rssyesno
 24. امکان تعریف ایمیل های مختلف ارتباط با کاربران سایت در بخش های مختلفyesno
 25. امکان تنظیم نحوه فعال سازی کاربران از طریق ایمیل و یا پیام کوتاهyesno
 26. امکان تعریف متن پیامک جهت تایید کاربرانyesno
 27. امکان اعمال تنظیمات مختلف بر روی کنترل های سایتyesno
 28. امکان تنظیم الگوی بالا و پایین بخش چاپ صفحاتyesno
 29. تعیین آیتم جدا کننده منوی متنیyesyes1
 30. تعیین آیتم جدا کننده منوی متنی کوچکyesyes1
 31. تعیین آیتم جدا کننده در مسیر صفحهyesyes1
 32. تعیین اینکه پس از تغییر زبان یا ورود به سیستم، بازدیدکننده در همان صفحه بماندyesyes1
 33. تعیین الگوی نمایش کنترل پانلyesyes1
 34. سفارشی نمودن قالب نمایش بخش مدیریتی برای به روزرسانان مختلفyesyes1
 35. تعیین وجود داشتن کادر امکانات در صفحات پنلyesyes1
 36.  
head صفحاتنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. امکان قرار دادن کدهای پیشرفته در بخش head صفحاتyesyes1
 2. امکان درج اسکریپت در تگ head صفحات ماژول، بخش و یا یک صفحه بطور مجزاyesno
 3. امکان جستجو در کدهای درج شدهyesno
 4. امکان تعیین اولویت نمایش کدهای درج شده به صورت drag & dropyesno
 5. قابلیت فعال یا غیر فعال نمودن کدهای تعریف شدهyesno
كنترلهای اصلینگارش 1.8نگارش 1.7
 1. تعیین نام کنترلyesyes1
 2. تعیین توضیحات اضافیyesyes1
 3. تعیین فعال یا غیر فعال بودن کنترلهاyesyes1
 4. تغییر متن کنترلهای اصلیyesyes1
 5. در حال بروزرسانی  
پوسته سایتنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. تعیین پوسته فعلی سایتyesyes1
 2. دریافت پوسته به صورت فایل فشردهyesyes1
 3. امکان نصب پوستهyesyes1
 4. امکان حذف هر پوستهyesyes1
 5. تغییر عکسهای هر پوستهyesyes1
 6. امکان Upload تصاویرyesyes1
 7. ایجاد، تغییر نام و حذف folder در هر پوستهyesyes1
 8. امکان کپی، جابجائی، تغییر نام و حذف عکسهای هر پوستهyesyes1
 9. نمایش تصاویر پوستهyesyes1
 10. قابلیت تبدیل پوسته های نگارش 1.7 به نگارش 1.8yesno
مدیریت ماژولهانگارش 1.8نگارش 1.7
 1. نصب ماژولهاyesyes1
 2. حذف ماژولهاyesyes1
 3. نمایش مشخصات ماژولyesyes1
 4. ایجاد ماژول مجازیyesyes1
 5. نمایش مشخصات هر ماژولyesyes1
 6. ویرایش مشخصات هر ماژولyesyes1
مرکز ارتقاء و خریدنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. امکان ملاحظه و دریافت اطلاعات یماژولها رایگان و غیر رایگان قابل استفاده در سایت سازyesno
 2. امکان دریافت انواع مختلف پوسته های رایگان و اختصاصیyesno
 3. امکان دریافت انواع مختلف الگوهای نمایشیyesno
 4. امکان دریافت کلیه آموزش های متنی و تصویری ارائه شده توسط سایت سازyesno
 5. امکان ارسال نظر بر روی کلیه خدامات ارائه شده در این بخشyesno
 6. امکان نصب و دریافت اتوماتیک کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این بخشyesno
 7. قابلیت برورسانی محصولات دریافت شده در و ملاحظه تمامی تغییرات جدید در آنهاyesno
 8. امکان دریافت لیست جدید ترین محصولات ارائه شدهyesno
 9. امکان جستجوی سریع در تمامی محصولات ارائه شدهyesno
 10. امکان ملاحظه لیست دسته بندی ها مختلفyesno
 11. امکان ملاحظه لیست محصولات دریافت شدهyesno
پشتیبانینگارش 1.8نگارش 1.7
 1. امکان اتصال و برقراری ارتباط با بخش پشتیبانی آنلاین سایت سازyesno
 2. امکان ارسال تیکت های مختلف به واحد های پشتیبانیyesno
 3. امکان پیگیری آخرین وضعیت های مختلف پشتیبانیyesno
پانل کاربرینگارش 1.8نگارش 1.7
 1. امکان اتصال به پانل شخصی کاربرانyesno
 2. امکان ثبت و تمدید دامنهyesno
 3. امکان اجاره، ارتقاء و یا تمدید فضای هاستyesno
 4. امکان خرید و ارتقاء نرم افزارهای سایت سازyesno
 5. قابلیت نصب و راه اندازی نرم افزارهای سایت سازyesno
مرکز راهنمانگارش 1.8نگارش 1.7
 1. درسترسی سریع و آسان به بانک راهنمای نرم افزار های سایت سازyesno
 2. ملاحظه جدیدترین آموزش های متنی و تصویریyesno
ارسال نظر یا خطانگارش 1.8نگارش 1.7
 1. دسترسی سریع و آسان به بانک راهنمای نرم افزار های سایت سازyesno
 2. ملاحظه مستقیم جدیدترین آموزش های متنی و تصویریyesno
جداول پایهنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. امکان ویرایش و افزودن مقادیر به جداول پایه در زبانهای مختلف (شهرها، مشاغل و ...)yesno
 2. تعیین اولویت مقادیر موجود در جداول پایهyesno
 3. امکان import مقادیر مورد نظر از فایل اکسل و متنیyesno
صفحات معتبرنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. امکان تعریف یک صفحه معتبر در سایتyesno
 2. امکان تعریف دسترسی برای صفحات معتبرyesno
 3. افزودن یک صفحه از یک برنامه خارجی .Net و یا php به سایت سازyesno
جستجوهای سایتنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. امکان تغییر و تعیین عنوان جستجو ها در سایتyesno
 2. امکان فعال و غیر فعال نمودن یک جستجوyesno
 3. امکان تعیین اولویت جستجوها در کنترل جستجوyesno
 4. امکان تعریف یک جستجوی جدید بر روی مطالب یک بخش به همراه تعیین عنوان و اولویت آنyesno
پانل سایر سایتهانگارش 1.8نگارش 1.7
 1. امکان افزودن و ویرایش اطلاعات یک سایت دیگر ایجاد شده با سایت سازyesno
 2. امکان انتخاب سایت فعال برای مدیریت بر روی آنyesno
xml نقشه سایتنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. تنظیم صفحات و بخش های مورد نظرyesno
 2. ایجاد فایل xml نقشه سایت از روی صفحات انتخاب شدهyesno
 3. تنظیم اولویت بخش ها و صفحات در فایل xml خروجیyesno
فرم ثبت نام و ورود به سایتنگارش 1.8نگارش 1.7
 1. امکان سفارشی نمودن فرم ثبت نام با افزودن فیلدهای دریافت اطلاعاتyesno
 2. امکان سفارشی نمودن فرم ورود به سیستم با تنظیم استفاده از متن داخل تصویر (کپچا)yesno
 3. امکان تنظیم صفحه بعدی کاربر پس از ثبت نام و ورود به سایتyesno
 4. امکان تنظیم کنترل ایمیل و یا شماره همراه کاربر در هنگام ثبت نامyesno